Tag Archives: wide

เรียนภาษาอังกฤษฟรี | Wide – Wild ต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษฟรี | Wide – Wild ต่างกันอย่างไร

    คำศัพท์ภาษาอังกฤษทีจะมาเล่าให้ฟัง  ออกเสียงคล้ายกัน สะกดก็ใกล้เคียงกัน  ว่าจะนำมาเล่าหลายครั้งแล้วก็ลืมไปทุกที  วันนี้ผมไม่ลืมล่ะ ขอนำมาเล่าให้ฟังเลย  เป็นคำพื้นๆ ง่ายๆ แต่พิษสงร้ายกาจไม่เบา  ขอเร ...