Tag Archives: moan

Mourn – Moan : คร่ำครวญ  ครวญคราง

Mourn – Moan : คร่ำครวญ ครวญคราง

ขณะที่ผมอ่านข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของท่าน ลี กวน ยู  ผู้ก่อตั้งและนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงค์โปร์ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ผมเกิดไปสะดุดตากับคำศัพท์ที่ใช้บรรยายถึงความเศร้าโศกเสียใจของชาวสิงค์โปร์ที่ ...