Tag Archives: เต๋าแห่งประชาธิปไตย

หนังสือน่าอ่าน | เต๋าแห่งประชาธิปไตย

หนังสือน่าอ่าน | เต๋าแห่งประชาธิปไตย

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 22  ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “เต๋าแห่งประชาธิปไตย”  โดย “เสกสรรค์  ประเสริฐกุล” หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เสกสรรค์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 -2555   ทั้งหมด 7 เรื่อง โด ...