Tag Archives: หนังสือ ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน | ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน | ประชาสังคม

หนังสือน่าอ่าน เล่มที่ 39 ที่ผมอ่านจบในปีนี้ ชื่อว่า “ประชาสังคม” เขียนโดย “ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” หนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงความเป็นมาของ “ประชาสังคม” ในมุมมองของนักคิดตะวันตก  จะว่าไปแล้ว ประชาสังคมน ...