Tag Archives: หนังสือ ตะคร้อ หมู่บ้านโลกตะลึง คนจำอดีตชาติ เล่ม 1

หนังสือ ตะคร้อ หมู่บ้านโลกตะลึง คนจำอดีตชาติ เล่ม 1

หนังสือ ตะคร้อ หมู่บ้านโลกตะลึง คนจำอดีตชาติ เล่ม 1

  หนังสือ “ตะคร้อ หมู่บ้านโลกตะลึง คนจำอดีตชาติ 16 กรณีศึกษา ตายแล้วเกิด เล่ม 1“  เขียนโดย ธวัชชัย  ขำชะยันจะ  เป็นหนังสือที่รวบรวมการสัมภาษณ์เด็กที่เชื่อว่าตายแล้วกลับชาติมาเกิดอีกครั้ง ทั้งสิ้นจำนวน ...