Tag Archives: งานบรรยาย

บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee Lazada Facebook

บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee Lazada Facebook

บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ...
บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook

บรรยายเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำหน่ายผลิตภัณฑ์บน Shopee/Lazada/Facebook” และ “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายสไตล์ Upselling  & Cross Selling” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเช ...
บรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง Digital Marketing in the New Normal

บรรยาย (ออนไลน์) เรื่อง Digital Marketing in the New Normal

  บรรยาย (แบบออนไลน์)  ในหัวข้อ “Digital Marketing in the New Normal” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  โดยผู้ฟังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านทฤษฎีใหม่ ตำบลนำซำ อำเภ ...
บรรยายเรื่อง ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online

บรรยายเรื่อง ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online

  อาจารย์บอม ได้รับเชิญไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ก้าวผ่านวิกฤต ติดอาวุธ Online”  โดยเป็นการอบรมในรูปแบบ Virtual Training Workshop จัดโดย ศูนย์ Food Innovation and Packaging มหาวิทยาลัยเชีย ...
เสวนา เรื่อง การจัดการวิกฤติบนโลกโซเชียล

เสวนา เรื่อง การจัดการวิกฤติบนโลกโซเชียล

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 อ.บอม ได้รับเชิญขึ้นเวที เสวนาเรื่อง “การจัดการวิกฤติบนโลกโซเชียล” กับ รศ.ดร. ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดี คณะสื่อสารมวลชน มช. โดย อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ มาช่วยด ...
บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จาก จังหวัดเชียงราย ให้ไป บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย  ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายคว ...
อาจารย์บอม บรรยาย เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ให้ได้งาน | ราชภัฎเชียงราย 2560

อาจารย์บอม บรรยาย เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ให้ได้งาน | ราชภัฎเชียงราย 2560

เมื่อวันที่  3 กันยายน 2560  อาจารย์ ชนัฐ เกิดประดับ  ( อาจารย์บอม)  ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ให้ไปบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ให้ได้งาน”  โดยมีนักศึกษาชั้ ...
บรรยายเรื่อง  การตลาดกับการสร้างแบรนด์ บน Social Media |จังหวัดเชียงใหม่  

บรรยายเรื่อง  การตลาดกับการสร้างแบรนด์ บน Social Media |จังหวัดเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอมได้รับเชิญจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การตลาดและการสร้างแบรนด์ บน  Social Media ”   ให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน ...