Tag Archives: กลยุทธ์การตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์

กลยุทธ์และรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์

กลยุทธ์และรูปแบบการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์บนโลกออนไลน์

หนังสือ : ข้อเท็จจริงและตัวเลข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย   พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน  2559  จัดพิมพ์โดย:  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  สำนักงานกองทันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยระบาดวิทยา ...